apps.34961.13510798887621962.47b62c4c-a0c6-4e3c-87bb-509317d9c364.a6354b48-c68a-47fa-b69e-4cb592d42ffc
Regulamin do pobrania
1200px-Microsoft_Office_Word_(2013–present).svg
Załączniki do pobrania

 

 

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA MAŁĄ FORMĘ UŻYTKOWĄ/ DEKORACYJNĄ

WŁOCŁAWKI- NOWA ODSŁONA 2019”

 1. PRZEDMIOT KONKURSU:

Przedmiotem konkursu jest projekt małej formy użytkowej lub/i dekoracyjnej nawiązującej do tradycyjnych wyrobów fajansowych tzw. „włocławków”, których charakterystycznym elementem graficznym jest motyw kwiatowy z różą.

 

 1. CELE KONKURSU

 1. Upowszechnianie tradycji regionalnych/lokalnych poprzez stworzenie oryginalnej małej formy użytkowej lub/i dekoracyjnej „Włocławków”.

 2. Konfrontacja innowacyjności w sposobie łączenia formy i funkcji.

 3. Promocja Włocławka poprzez nowe formy wzornicze.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na małą formę użytkową lub/i dekoracyjną „Włocławki – Nowa Odsłona 2019”, zwanego dalej Konkursem”, jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku z siedzibą przy: ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek, zwana dalej Organizatorem”.

 2. Współorganizatorem Konkursu jest Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek z siedzibą przy Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, zwana dalej Współorganizatorem”.

 3. Wybrane projekty małych form użytkowych/dekoracyjnych mogą zostać wdrożone do produkcji, aby w efekcie stanowić element promocyjny Włocławka.

 4. Projekt graficzny małej formy użytkowej – jego wizualizacja, stanowi Pracę Konkursową.

 5. Informacje na temat Konkursu oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem”, są dostępne na stronie www.wloclawki.galeriszsztuki.wloclawek.pl i www.galeriasztuki.wloclawek.pl

 1. PRACA KONKURSOWA – ZAŁOŻENIA I WARUNKI

 1. Projekt graficzny małej formy użytkowej – jego wizualizacja, stanowi Pracę Konkursową.

 2. Praca Konkursowa może zawierać maksymalnie 1 autorski projekt graficzny małej formy użytkowej/ dekoracyjnej.

 3. Mała forma użytkowa/ dekoracyjna swoje wartości użytkowe może przybierać pod postacią: biżuterii, akcesoriów biurowych, małej formy rzeźbiarskiej i innych przedmiotów o gabarytach do 20 cm wysokości i do 20 cm szerokości.

 4. Mała forma użytkowa/ dekoracyjna powinna zawierać motyw kwiatowy róży, charakterystyczny dla włocławskich wyrobów ceramicznych oraz jeśli to możliwe napis Włocławek.

 5. Wymagania dotyczące wizualizacji projektu graficznego małej formy użytkowej/dekoracyjnej:

 • wielkość wizualizacji: minimum format A3,

 • plik w formacie PDF,

 • rozdzielczości 300 dpi

 1. Projekt graficzny (wizualizacja) małej formy użytkowej winna być przesłana:

 • jako zgłoszenie elektroniczne przez stronę internetową wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl (maksymalna wielkość pliku 80 MB) lub

 • na płycie CD/ DVD na adres: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek wraz ze wszystkimi załącznikami.

 1. Projekty winny być podpisane imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu, według wzoru: imię_nazwisko.pdf

 2. Do Pracy Konkursowej obowiązkowo należy dołączyć:

 • Kartę Zgłoszenia Pracy Konkursowej wraz z Oświadczeniami stanowiącymi Załącznik nr 1.

 • Opis Koncepcji zawierający ideę projektu, znaczenie, przesłanie, szacunkowy koszt realizacji projektu, propozycję materiałów z jakich może być wykonany, itp. stanowiący Załącznik nr 2.

 1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia Pracy Konkursowej wraz z załącznikami upływa
  21 czerwca 2019 r. (decyduje data dostarczenia pliku z projektem Pracy Konkursowej lub data stempla pocztowego w przypadku przesyłki listowej).

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestnika Konkursu do uzupełnienia niezbędnych załączników w przypadku stwierdzenia ich braku, w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia Uczestnika (decyduje data przeprowadzenia rozmowy lub wysłania e-maila, odnotowana na Karcie Zgłoszenia Pracy Konkursowej przez pracownika Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku).

 2. Odmowa złożenia któregokolwiek z wymaganych załączników jest równoznaczna z rezygnacją zgłoszenia Pracy Konkursowej do Konkursu.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń, takich jak: błędy, pominięcia, zniszczenie, zamianę, utratę zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu, spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.

 4. Dostarczenie Pracy Konkursowej do Organizatora jest równoznaczne ze zgodą autora na nieodpłatne korzystanie przez Organizatora z możliwości zwielokrotniania nadesłanego projektu na różnych nośnikach, publikowania i eksponowania prac na wszelkich polach eksploatacji zgodnie
  z Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. do celów promocyjnych i dokumentacyjnych Konkursu.

 1. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny.

 2. Uczestnikiem może być jedna osoba lub zespół autorski. W przypadku współautorstwa nagrodzony projekt otrzymuje wyłącznie jedną nagrodę.

 3. Uczestnik może złożyć jedną Pracę Konkursową. Praca Konkursowa może zawierać maksymalnie
  jeden projekt graficzny małej formy użytkowej/ dekoracyjnej przedstawiony w formie wizualizacji.

 4. Konkurs jest jednoetapowy i ma charakter konkursu otwartego ze szczególnym uwzględnieniem studentów wzornictwa, grafiki użytkowej, rzeźby, ceramiki, szkła, tkaniny, ubioru itp., oraz projektantów, firm projektowych i plastyków.

 5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 6. Uczestnicy konkursu oświadczają, że złożyli autorską Pracę Konkursową, która wcześniej nie była nagradzana ani publikowana, jak również, że nie jest obciążona żadnymi roszczeniami i prawami osób trzecich, ani nie narusza praw autorskich osób trzecich.

 7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, pracownicy Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, członkowie Komisji Konkursowej, o której mowa w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu, oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 8. Koszty uczestnictwa związane z udziałem w Konkursie są ponoszone wyłącznie przez Uczestnika.

 9. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.galeriasztuki.wloclawek.pl i www.wloclawek.pl.

 10. Laureaci konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową na adres wskazany w zgłoszeniu.

 11. Organizator zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o Laureatach (imię i nazwisko) oraz publikacji nagrodzonych Prac Konkursowych, oraz prac wybranych przez Komisję Konkursową do wystawy pokonkursowej.

 1. WAŻNE TERMINY

 1. 21 czerwca 2019 r. – ostateczny termin przesłania Prac Konkursowych wraz z załącznikami na adres Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, ul. Miedziana 2/4, 87-800 Włocławek lub poprzez stronę: wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl (decyduje data dostarczenia pliku z projektem Pracy Konkursowej lub data stempla pocztowego w przypadku przesyłki listowej). Prace konkursowe nadesłane po terminie i/lub w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, nie będą przedmiotem oceny.

 1. Do 31 sierpnia 2019 r., wybór najlepszych Prac Konkursowych przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora.

 2. 3. Do 31 października 2019 r., zostaną ogłoszone wyniki Konkursu oraz zostaną wręczone nagrody laureatom.

 1. NAGRODY

 1. Przewiduje się następujące nagrody:

I Nagroda w kwocie 5 000 zł

II Nagroda w kwocie 3 000 zł

III Nagroda w kwocie 2 000 zł

 

 1. Łączna pula Nagród wynosi 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 2. W przypadku zostania Laureatem Konkursu i odebrania nagrody finansowej, laureaci przenoszą na Organizatora i Współorganizatora autorskie prawa majątkowe do zwycięskiej Pracy Konkursowej.

 3. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne naliczane w wartościach brutto. Nagroda pieniężna stanowi jednocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora i Współorganizatora majątkowych praw autorskich Pracy Konkursowej, na które będzie zawarta stosowna Umowa.

 4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może, w ramach określonej puli o której mowa w punkcie 2, dokonać innego podziału Nagród.

 5. Za przeniesienie praw autorskich majątkowych i innych praw z nimi związanych autor projektu nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia, ponad kwotę wskazaną w nagrodzie finansowej.

 1. OCENA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

 1. Weryfikacji formalnej dokonają pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, następnie przedstawią Komisji Konkursowej te prace, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną (weryfikacji formalnej podlegają warunki określone w rozdziale IV punkty 6-9 ).

 2. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:

 • spójności projektu z założeniami Konkursu (0-5 punktów),

 • kreatywności – rozumianej jako walor oryginalności i wyjątkowości koncepcji, który przykuwa uwagę, wzbudza pozytywne odczucia i kojarzy się z Włocławkiem (0 – 5 punktów),

 • estetyki i funkcjonalności- forma prosta do wykonania i powielania, jasny, czytelny przekaz (0-5 punktów).

 1. Maksymalna liczba punktów przyznanych przez jednego członka Komisji wynosi 15 punktów.

 2. Ostateczna suma punktów, jakie Praca Konkursowa otrzyma w Konkursie, to suma punktów przyznanych przez członków Komisji Konkursowej.

 3. Zwycięzcami Konkursu, zwanymi dalej Laureatami I, II, III Nagrody, zostają Uczestnicy Konkursu, których Prace Konkursowe zdobyły łącznie największą liczbę punktów.

 4. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez kilka zgłoszonych projektów Komisja Konkursowa podejmuje decyzje na podstawie zwykłej większości głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

 5. W skład Komisji Konkursowej wejdą artyści plastycy oraz przedstawiciele m.in.: Organizatora, Współorganizatora, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

 6. Komisja Konkursowa wybierze również Prace Konkursowe na wystawę.

 7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo niewyłonienia Laureatów, a w związku z tym do zakończenia Konkursu bez przyznania nagród.

 8. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu Regulaminu Konkursu bez zastrzeżeń i w całości; w szczególności Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do udziału w Konkursie.

 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz.1000) oraz
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dla potrzeb konkursu, a w szczególności na:

 1. przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania Laureata, przyznawania, wydawania, odbioru nagród;

 2. opublikowanie i upublicznianie swojego imienia i nazwiska jako autora wybranego projektu małej formy użytkowej/dekoracyjnej w szczególności na stronach internetowych: www.galeriasztuki.wloclawek.pl, www.wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl, www.wloclawek.pl.

 1. Administratorem bazy danych zawierającej dane Uczestników konkursu, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), jest Organizator.

 2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.

 3. Jeżeli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 4. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika mogą być współpracujące z Organizatorem firmy, w tym informatyczne, kurierskie itp. a także uprawnione do tego jednostki administracyjne.

 5. Dane przewarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa – niezbędny do ewentualnego rozliczenia się Administratora ze swoich działań.

 6. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo jego przerwania lub odwołania z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami.

 9. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której
  nie przysługuje odwołanie.

 10. Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Organizatora, tj. www.galeriasztuki.wloclawek.pl, www.wloclawki.galeriasztuki.wloclawek.pl

 11. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 12. Pytania dotyczące Regulaminu należy kierować na adres e-mail: jerzy.gsw@wp.pl, akulinska@um.wloclawek.pl

 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora.